Hướng dẫn xác thực tên miền bằng CNAME khi đăng ký SSL Comodo

Sau khi đơn hàng SSL được khởi tạo, khách hàng sẽ nhận được mã MD5 và SHA1 dưới dạng CNAME DNS Record để xác thực tên miền có dạng:

MD5: ABCDEFG12345678HIKLMNPQ12KLM89BCD

SHA1: IVKDJPYII1OHTVG31SJ5JPGOETZF27EB85UHKI68

Để hoàn thành bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Mở trang quản trị DNS của tên miền.
  2. Thêm Record CNAME (Alias)
  3. Phần Host nhập: ABCDEFG12345678HIKLMNPQ12KLM89BCD
  4. Phần Value nhập: IVKDJPYII1OHTVG31SJ5JPGOETZF27EB85UHKI68.comodoca.com.

Đợi một thời gian để tên miền được xác thực TADU sẽ gửi khách hàng các file chứng thực để cài đặt SSL.