Allow Mysql Remote trên Direct Admin sử dụng app Navicat

Mặc định VPS sử dụng Direct sẽ chặn truy cập vào database từ bên ngoài, chỉ có thể truy cập bằng Localhost của VPS

Nên ta sẽ truy cập vào từng User đó

huong dan

Chọn mục Mysql Management -> Chọn Database cần Allow -> ở mục Add Access Host -> nhập IP cần Allow và click Add Host .

Và thử truy cập lại trên Ứng dụng kết nối Database  ( VD : Navicat … )