Tính năng hỗ trợ khách hàng (ticket)

Lưu ý : Những hỗ trợ này đại lý sẽ tự trả lời cho phía khách hàng, chính vì thế, để đảm bảo uy tín, đại lý chỉ nên mở tính năng này lên khi đại lý có nhân sự trực để trả lời cho khách hàng.

Tính năng này chỉ áp dụng cho đại lý sử dụng thương hiệu riêng.

Đăng nhập vào me.tadu.vn hoặc me.xxxx.com.

Tắt / mở tính năng:

Để tắt hoặc mở tính năng hỗ trợ ticket, vào Cấu hình > Thông tin đại lý

 

Check vào “Bật tính năng hỗ trợ ticket” > nhấn “Cập nhật“.

 

 

Sau khi đại lý mở tính năng lên, khách hàng của đại lý sẽ có thể sử dụng tính năng hỗ trợ như đại lý sử dụng để gửi cho Tadu.

 

 

Theo dõi và xử lý hỗ trợ ticket

Trên cùng phía bên phải màn hình đại lý sẽ có biểu tượng 

Đại lý cần theo dõi biểu tượng này, nếu có ticket cần hỗ trợ, bên cạnh biểu tượng này sẽ hiển thị số lượng ticket cần xử lý.

Ví dụ: nếu có 1 ticket cần hỗ trợ, sẽ hiển thị biểu tượng 

Nhấn vào biểu tượng để xem danh sách ticket, những ticket cần hỗ trợ sẽ được hiển thị ngay trên đầu.

Vào chi tiết ticket để trả lời.

Sau khi đại lý trả lời, khách hàng có thể nhận trả lời qua me.xxxx.com và cả email.