Hướng dẫn tạo 1 Mail Local trên VPS để nhận thông tin đăng nhập Host trên DIRECTADMIN

Bước 1: Tạo 1 tài khoản Reseller  với domain vps.local

a

Bước 2: Truy cập vào User chứa domain vps.local vừa tạo -> Click vào menu E-Mail Accounts để tạo Email  admin@vps.local

a

Bước 3: Tại đây quý khách điền thông tin như hình sau

a

Bước 4: Bước này, quý khách truy cập với tài khoản quản trị (admin)  -> chọn Show All Users

a

Bước 5: Tại đây chọn Host (user) nào muốn nhận lại thông tin đăng nhập -> chọn user User Data

a

Bước 6: Tại đây quý khách điền email admin@vps.local  vào phần Resend Welcome E-Mai -> chọn Send

a

Bước 7: Tại đây quý khách vui lòng truy cập vào http://xxx.xxx.xxx.xxx/roundcube/   (xxx là ip của VPS)

Kiểm tra để nhận lại thông tin đăng nhập của Host (user) vừa thao tác ở Bước 5