Đổi tên miền Website trên Direct Admin.

Để đổi tên miền của website, chúng ta cần thực hiện 2 bước chính là đổi thông tin tên miền trên Panel chứa source code đích và trỏ IP của tên miền về IP VPS hoặc Server chứa hosting. Ở bài viết này chúng ta sẽ thay đổi tên miền trên Direct admin, với các Panel khác, chúng ta cũng làm tương tự.

Đầu tiên chúng ta login vào Direct admin, sau đó chọn Domain setup.

1

Bước 2: Chúng ta click chọn change a Domain name

2

Bước 3: Nhập thông tin tên miền mới, sau đó chọn change để thay đổi.

3

Tiếp theo chúng ta đổi thông tin IP trên DNS về Hosting hoặc VPS mới. Chúng ta click chọn sửa, sau đó nhập thông tin IP mới và lưu lại.

4

Như vậy là chúng ta đã thực hiện thay đổi tên miền trên Direct admin thành công. Để kiểm tra tên miền đã trỏ IP về hosting hoặc VPS mới, chúng ta có thể kiểm tra trên website: https://www.dnswatch.info/