Bật Tính Năng Cho Phép Đổi Mật Khẩu Email Roundcube Trên Direct Admin

Bật Tính Năng Cho Phép Đổi Mật Khẩu Email Roundcube Trên Direct Admin

Khi thay đổi mật khẩu email Roundcube bị lỗi:

1

 

 

 

 

Để sửa lỗi trên, ta đăng nhập SSH để bật tính năng cho phép user đổi mật khẩu, theo 3  bước sau:

Bước 1: Đăng nhập SSH với quyền root và gõ lệnh:

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

2

 

Bước 2: Gõ /email_ftp_password_change để tìm tên dòng lệnh email_ftp_password_change

Sau đó sửa giá trị thành 1 và gõ :wq để lưu lại.

3

 

 

Bước 3: reboot lại VPS để hoàn tất.