Cấu hình sản phẩm

Lưu ý 1: Tính năng này chỉ dành cho đại lý sử dụng thương hiệu riêng, xem cấu hình thương hiệu riêng cho đại lý tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Lưu ý 2: Đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng sẽ có đường dẫn đăng nhập riêng thay thế me.tadu.vn, trong các bài hướng dẫn gọi tắt là me.xxxx.com, muốn cấu hình thương hiệu riêng xem tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Sau khi đăng nhập vào me.xxxx.com.

  • Bên menu bên trái chọn “Cấu Hình”.
  • Chọn “Sản phẩm“.

  • Tìm dịch vụ cần sửa giá (bằng từ khoá, hoặc lọc theo loại dịch vụ).
  • Bên phải dịch vụ nhấn 003 -> “Cấu hình”.

  • Nhập khung giá, tên sản phẩm muốn sửa -> nhấn “Lưu”.
  • Sau khi cấu hình, khách hàng của đại lý khi đăng nhập vào trang thương hiệu riêng sẽ nhìn thấy tên và bảng giá mới mà đại lý đã cấu hình tại đây.
  • Lưu ý: khung giá được tính theo tháng, áp dụng cho tất cả các dịch vụ.

  • Tiếp tục tìm những dịch vụ cần cấu hình và lặp lại quy trình.