Cấu hình SSL trên Cpanel

Sau khi đăng kí SSL cho tên miền hoàn tất, khách hàng sẽ nhận được thông tin các file để cấu hình ssl cho tên miền. Như dịch vụ ssl bên Tadu cung cấp khách hàng sẽ nhận được một file tendomain.zip.  Sau khi giải nén file trên ra sẽ nhận được các file cấu hình cần thiết.

4

 

Để cấu hình SSL trên Cpanel

  • Login vào Cpanel-> SSL/TLS Manager

1

  • Kích chọn Manage SSL sites

2

  • Kích chọn domain cần cấu hình SSL

3

 

  • Sau khi chọn tên miền cần cài đặt SSL, tiến hành copy nội dung file đã được cung cấp vào ba ô tương ứng.

Copy nội dung File lxcvps_info.crt vào ô có tên Certificate: (CRT)

Copy nội dung File private_key.txt vào ô có tên Private Key: (KEY)

Copy toàn bộ nội dung các File còn lại (ngoại trừ file PKCS7.p7b)  vào ô Certificate Authority Bundle: (CABUNDLE)

  • Sau khi copy ->Install Certificate để hoàn tất cài đặt.