Sử dụng SSL trên PLESK 9

Hiện tại phiên bản PLESK 9 không cho phép sử dụng SSL Let’s Encrypt (miễn phí)

PLESK 9 chỉ cho phép sử dụng duy nhất 1 SSL có phí ( COMODO )