Hướng dẫn reset lại quyền Permission cho user trên DirectAdmin

Bước 1: Quý khách vui lòng truy cập vào SSH để gõ dòng lệnh sau:

a

Bước 2: Quý khách vui lòng nhập username cần chỉnh ở dòng lệnh sau:

(ví dụ username: tadutest)

b