Sử dụng Multi Domain trên WordPress.

Trường hợp các bạn muốn sử dụng nhiều domain khác nhau, trên cùng một hosting trong source wordpress, các bạn cần thêm vào file config.php trong souce của tên miền chính đoạn code sau và lưu lại: define( ‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true );

Trường hợp thêm domain pointer:

1hoặc thêm tên miền khác:

2