Hướng dẫn cài Let’s Encrypt trên hosting Plesk

  • Đầu tiên chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản hosting Plesk ( tài khoản mà bạn được nhận sau khi đăng ký hosting)