Kiểm tra dung lượng hosting Linux trên Cpanel

Đối với hosting Linux, để kiểm tra chính xác dung lượng hosting Linux trên Cpanel, quý khách đăng nhập vào hosing và chọn mục Disk Space Usage như sau:

Capture1Sau khi chọn mục Disk Space Usage, để biết dung lượng hosting đang sử dụng có vượt quá giới hạn gói hosting không, chúng ta xem dung lượng ở phần tổng dung lượng sử dụng và dung lượng giới hạn như ảnh sau:

Capture